پروژه ها

نوع پروژه شهر ظرفیت نام پروژه
خورشیدی اصفهان ۴ کیلو وات پاسارگاد
سیکل ترکیبی سبزوار ۵۰۰ مگاوات سبزوار
خورشیدی اصفهان ۱۲۲ کیلو وات آبفا
خورشیدی اصفهان ۷ مگاوات مهرسان
خورشیدی اصفهان ۱۰ مگاوات مهر شید
خورشیدی تهران ۳۰ کیلو وات مهر دانش

پیشرفت پروژه ها

پاسارگاد 100%
سبزوار 40%
آبفا 10%
مهرسان 15%
مهر شید 10%
مهر دانش 30%